Борисов: Даваме основата за промени в закона за местното самоуправление (Стенограма)

Политика

 38 Четения

Днес даваме основата, върху която в парламента да се проведе дебат, отбеляза премиерът Бойко Борисов по време на правителственото заседание, на което бяха одобрени изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението на Министерския съвет е във връзка с ангажимента, който министър-председателят пое в края на миналата година по време на срещата си с представители на сдружението на кметовете на кметства. Тогава премиерът Борисов разпореди на финансовия министър изготвянето на законодателни промени, които да подобрят субординацията между общинските кметове и кметовете на кметства.

„С този законопроект сме предложили изменения, които според нас са балансирани и приемливи“, заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на правителственото заседание. Той изтъкна, че проектът предвижда задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Изрично се регламентира задължението за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Създава се възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително- ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството.

Министър Горанов отбеляза, че на база на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане на текстовете, може да се направи извода, че няма единно мнение между Националното сдружение на общините и Националното сдружение на кметовете на кметства. „Считам, че не е роля на изпълнителната власт да бъде арбитър между двете сдружения.

Независимо от липсата на единно мнение, предлагам този законопроект да бъде одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание, където да продължи дебатът по законопроекта, тъй като тази тема продължава да бъде обект на политически спекулации между отделни представители на политическите сили“, каза още министърът на финансите.

Повече може да прочетете от стенограмата:

Точка 16

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Колеги, това е темата, която възникна във връзка с недоволството на малките кметове на населени места – кметовете на кметства, с които проведохме тук в Министерския съвет среща и те поставиха някои искания по отношение на субординацията между общинските кметове и кметовете на кметства.

С този законопроект сме предложили изменения, които според нас са балансирани и приемливи.

Възможно е Националното сдружение на общините в хода на дебата в Парламента да даде отпор, но общо взето това е възможният баланс в рамките на действащия Закон за местно самоуправление и местната администрация и между кметовете на населени места и кметства.

Проектът предвижда задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината.

Изрично се регламентира задължението за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата.

Създава се и възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при реализиране на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.

Промените ще гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение на изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината.

Ще се създаде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството.

Контролът по спазването на новите разпоредби ще бъде изпълняван по общия ред при финансови инспекции – от органите на АДФИ за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на общините.

По законопроекта е проведено обществено обсъждане, като на база на постъпилите становища, може да се направи извод, че няма единно мнение между Сдружението на общините и Националното сдружение на кметовете на кметства. Конституцията на Република България определя общините като самостоятелни териториални единици, които в своята дейност се ръководят от закона, решенията на общинския съвет и решенията на населението. Държавата само подпомага нормалната дейност на общините чрез средства от бюджета и по други начини.

Считам, че не е роля на изпълнителната власт да бъде арбитър между двете сдружения. Независимо от липсата на единно мнение, предлагам този законопроект да бъде одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание, където да продължи дебатът по законопроекта, тъй като тази тема продължава да бъде обект на политически спекулации между отделни представители на политическите сили. За да избегнем това Министерският съвет да бъде арбитър и да бъде упрекван, ще го предложим на Народното събрание и каквото Народното събрание реши, има кметове от всички партии.

БОЙКО БОРИСОВ: Знаете, че ние ги приехме, изслушахме ги. Те не могат да се разберат помежду си, всеки си тегли чергата към себе си. Затова считаме, че е най-добре в Парламента да се проведе и дебатът. Ние днес даваме основата, как виждаме нещата, така че предлагам да подкрепим точката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.