Въвеждат се изисквания за видеонаблюдение в част от горивните инсталации

Общество

Изменение в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) вменява на операторите на големи и средни горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи само за операторите, които използват твърди горива и/или биомаса.

Изменение в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) вменява на лицата, оператори на съоръжения и инсталации за третиране и/или депониране на битови отпадъци с издадено комплексно разрешително за инсталацията и/или съоръжението, да използват система за видеонаблюдение и контрол.

Целта е да има визуален контрол в реално време от РИОСВ, на чиято територия се намират инсталациите, и на органите на местно самоуправление, както и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация за дейностите, извършващи се на площадките на тези инсталации.

Крайният срок за въвеждането на системата за видеонаблюдение и контрол е 15 декември.
За неизпълнение на новите разпоредби на ЗЧАВ и ЗУО за операторите се предвижда санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *