Разясниха на варненския бизнес как да повиши производствения си капацитет с европейски средства

Варна

 29 Четения

Малки и средни предприятия могат да подобрят продуктите си, да намалят разходите, да повишат конкурентоспособността си и да засилят експортния си потенциал с помощта на европейско финансиране, съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) – Варна.

В рамките на информационен ден експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 представиха пред варненския бизнес реда и условията за кандидатстване по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Кампанията е организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, а Варна е домакин на първото от поредица събития.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ, чиито общ размер е 146 687 250 лева, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта й е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Кандидатите сами избират един от двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта, разясниха експерти от Управляващия орган.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за подобряване на производствения капацитет на кандидатите – намаляване на разходите и подобряване на предлаганите продукти. Всички планирани разходи трябва да бъдат реалистични и пряко обвързани с дейностите по проекта. Необходимо е също вложените средства да отговарят на условия за икономичност, ефикасност и ефективност, подчертаха експертите.

По тази процедура могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, микро, малки и средни предприятия. Според условията, те трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата.

Допустими са разходи за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Разрешава се и придобиване на специализиран софтуер, необходим за изпълнението на проекта, на стойност не повече от 200 000 лв. Продължителността на изпълнение на всеки един проект не може да бъде над 12 месеца.

Максималният процент на съфинансиране е от 35 до 70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 100 000 лв., а максималният до 1 000 000 лв. в зависимост от категорията на предприятието. За микро предприятия се отпускат до 500 000 лева, за малки – до 750 000 лева, а за средни – до 1 000 000.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път с попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителни документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е 16:30 часа на 21 май тази година.

След подаване проектите се оценяват за административно съответствие и допустимост, след което подлежат и на техническа и финансова оценка, обясниха експертите. Класират се кандидати, които са събрали най-малко 55,8 точки.

След представянето на процедурата, в рамките на информационния ден заинтересувани лица зададоха въпроси на експертите от Управляващия орган, допълват от Областния информационен център-Варна. Те попитаха дали по нея е допустимо инвестицията да доведе до производството на продукти с нови характеристики, как се отразява при кандидатстване смяната на кода на икономическа дейност, дали дейностите по проекта могат да започнат преди сключване на договора, как се процедира при подаване на информация за износ на фирмата и други.

Всички заинтересовани да подават проектни предложения по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 могат да задават своите въпроси и на място в ОИЦ-Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.